Privacy Verklaring OvN

Bijlage G  bij Huishoudelijk Reglement (HHR) Woongroep Olivier van Noort 

1.  Algemeen 

1.1 Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese wet vervangt de nationale Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze gewijzigde wetgeving is ook van kracht voor verenigingen zoals de Vereniging Woongroep Olivier van Noort, hierna te noemen de OvN, gevestigd te Gouda, Olivier van Noortlaan 11.  Met deze privacyverklaring voldoen wij aan de eisen die deze wet ons stelt.

 2.     Doelstelling van de Vereniging

2.1           Het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de woonvereniging.

2.2       Het ontwikkelen van een sfeer en het bieden van omstandigheden waarbinnen het voor alle   bewoners mogelijk is op basis van vrijwilligheid deel te nemen aan activiteiten die door henzelf of andere bewoner van de woonvereniging worden georganiseerd.

 2.3       Het werken aan een gevoel van onderlinge saamhorigheid en het dragen van medeverant- woordelijkheid voor elkaar. Daarmee het realiseren van een positief woonklimaat waar het  voor alle bewoners, ongeacht hun leeftijd, politieke- of  godsdienstige overtuiging, geaardheid  of ras, mogelijk is plezierig te wonen. 

 

3.   Verzamelen en verwerken persoonsgegevens

3.1       De OvN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons opgeeft wanneer u lid wordt van de vereniging. Deze gegevens legt de OvN vast in haar ledenadministratie om:  Ø vast te kunnen stellen dat u lid kunt zijn in overeenstemming met de statuten; 

  • u te kunnen bereiken voor het verstrekken van informatie over haar activiteiten en vereniging gerelateerde onderwerpen;  

  • in staat te zijn de contributie te innen of te doen betalen; 

  • u te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten van de vereniging, zoals de Algemene Ledenvergadering en voor overige activiteiten; 

  • u of de door u opgegeven naasten te bereiken bij eventuele calamiteiten.

4.  Zorgvuldigheid gegevensverwerking

 

4.1 De OvN  gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor genoemde doeleinden vastgelegd in paragraaf 3.1 van dit document.

4.2 De OvN geeft uw gegevens niet door aan andere personen of organisaties. De OvN maakt u erop attent dat u het            recht heeft op inzage en correctie van uw gegevens. U kunt schriftelijk of per e-mail uw wens daartoe       kenbaar maken aan de secretaris van de vereniging.   

4.3 Bij beëindiging van uw lidmaatschap bewaart de OvN uw gegevens niet langer dan 2 jaar of zal deze op uw verzoek          uit haar administratie verwijderen op de datum dat u aangeeft.

4.4 Verder wijzen wij u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet        eens bent met de manier waarop de OvN met uw gegevens omgaat. 

 Bijlage G bij HHR Woongroep OvN                                                                                                                                                        Opgesteld:januari 2019 
   gewijzigd: 07-02-2019